เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กร

Corporate Communication Executive
1 ตำแหน่ง
Warehouse Officer
1 ตำแหน่ง
Corporate Communication Manager
2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กร

Corporate Communication Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ
2.เขียนบทความ/ content/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
3.สนับสนุน และพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใหม่ ๆ
4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2.มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ในระดับดี
3.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ Social Media ได้ดี
4.สามารถเขียนบทความ/ข่าวสารสำหรับการประชาสัมพันธ์ได้
5.มีความสามารถในด้านกราฟิก PS,AI,Canva หรือ Video edit ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ